Conn.Execute(SqlStr)(n)的作用

 

ASP/Visual Basic代码
 1. Conn.Execute(SqlStr)(n)的作用  
 2.   
 3. Dim TempStr  
 4. TempStr = Conn.Execute(SqlStr)(n)  
 5. 说明:是取得记录集第n列的记录( 0<=n<=字段个数 ).可以等价于如下  
 6.   
 7. Set Rs = Conn.Execute(SqlStr)   
 8. TempStr = Rs(n)  
 9.   
 10. 如下面的SQL语句,News表共有3个字段:ID、Title和Content,当SQL语句后面括号内的n为0的时候,就是取第一个字段的记录,当n为1的时候就是取第二个字段的记录…依次类推。注意,n不能大于字段总数而小于0。  
 11. SQL_A = Conn.Execute("Select ID,Title,Content FROM [News]")(0)   '取id  
 12. SQL_B = Conn.Execute("Select ID,Title,Content FROM [News]")(1)   '取Title  
 13. SQL_C = Conn.Execute("Select ID,Title,Content FROM [News]")(2)   '取Content  

 

未经允许不得转载:Windy's Blog » Conn.Execute(SqlStr)(n)的作用

赞 (0)